Cenne wskazówki promotora

Dzisiaj ukłon dla politologów. Tekst jednego ze znajomych, który zajmuje się pisaniem prac właśnie z politologii. Jak wiadomo politologia to nauka, jaka jest przeznaczona w znacznym stopniu dla pasjonatów. Albowiem trzeba stale trzymać rękę na pulsie bieżących wydarzeń. Oczywiście taka sama musi być również praca magisterska politologia tzn. dobrze, gdy dotyka współczesnych zagadnień. Mało tego … Czytaj dalej

Ocena pracy dyplomowej

Temat pracy: Imię i nazwisko studenta: Ocena merytoryczna 1. Praca powstała zgodnie z koncepcją wypracowaną ze studentem 0 tak 0 nie stopień realizacji koncepcji (w przyp. odp. pozytywnej) 0 wysoki 0 średni 0 niski 2. Treść pracy jest podporządkowana jasno sprecyzowanemu celowi pracy 0 tak 0 nie stopień podporządkowania (w przyp. odp. pozytywnej) 0 wysoki … Czytaj dalej

Przykładowy harmonogram pisania pracy

Napiszę o pracy licencjackiej, gdyż pierwsza praca dyplomowa sprawia ludziom najwięcej problemów, mają najwięcej wątpliwości. Spróbuję to opisać w 10 puntach. Pod koniec drugiego roku studiów (czwartego semestru) wskazanie wybranemu wykładowcy (przyszłemu promotorowi) obszaru własnych zainteresowań, w ramach którego chcecie wyszukać interesujące Was zagadnienia. Po przyjęciu na wybrane seminarium wspólnie z promotorem określacie temat swojej … Czytaj dalej

Oświadczenie dyplomanta

Oświadczenie dyplomanta weszło już na stałe do polskich uczelni. Uczelnie w ten sposób starają się zabezpieczyć przez odpowiedzialnością za plagiaty studentów. Imię i nazwisko: ………………………………………………………….. nr albumu: …………………. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr … Czytaj dalej

Tablice w pracach

TABLICE wyciąg z PN-78/N-01222.04 Należy je umieszczać w tekście możliwie najbliżej miejsca, gdzie jest o nich wzmianka. Czasami zdarza się, że tablice są większe od strony (najczęściej ma to miejsce w pracach dyplomowych z politechnik). Tablice większe od formatu strony, które nie mogą być podzielone należy wtedy drukować w postaci wklejek składanych. TYTUŁY i NUMERACJA – … Czytaj dalej

Metody, techniki i narzędzia badawcze

Przyjęte rozwiązanie metodologiczne de facto ilustruje sam sposób formułowania celów, problemów, hipotez badawczych i określania zakresu pracy. Nie byłoby to możliwe bez metodycznego myślenia. Niemniej jednak wskazane jest nazwanie i precyzyjne zdefiniowanie metod, technik i narzędzi badawczych przyjętych w danej pracy. Różnią się one w zależności od dziedziny nauki, w której prowadzone są badania, a … Czytaj dalej

Przypisy i aneksy w pracach dyplomowych

PRZYPISY wyciąg z PN-78/N-01222.04 Ze względu na treść i charakter dzielą się na: rzeczowe – objaśniające i komentujące fragmenty tekstu głównego, słownikowe – podające znaczenie terminów obcojęzycznych, staropolskich, itd. bibliograficzne – zawierające opisy dokumentów, z których pochodzą cytaty lub informacje zawarte w tekście. Przypisy bibliograficzne powinny zawierać podstawowe elementy identyfikacyjne powoływanego dokumentu wg PN 78/N-01222/07, uzupełnione wskazaniem właściwej strony. W przypadku ponownego … Czytaj dalej

Etapy pisania pracy dyplomowej

Etapy wstępne: Wybór tematu i uzasadnienie wyboru tematu Omówienie problematyki pracy (problemy, hipotezy, zmienne, wskaźniki) Analiza literatury przedmiotu Opracowanie metod oraz technik badawczych Drugi etap – badania Badania pilotażowe i właściwe Zebranie i opracowanie materiału badawczego Opracowanie zbiorcze, tabele itp. Trzeci etap – redagowanie Pisanie części teoretycznej Pisanie części metodologicznej Pisanie części empirycznej Wnioski, zakończenie, … Czytaj dalej

Ilustracje w pracach dyplomowych

ILUSTRACJE wyciąg z PN-78/N-01222.04 Ilustracjami w pracy mogą być reprodukcje: dzieł z zakresu sztuk plastycznych (ilustracji artystycznych), opracowanych specjalnie dla danej książki lub dzieła, fotografii artystycznych, fotografii dokumentacyjnych, rysunków technicznych, wykresów, diagramów, schematów, map i planów. AUTORSTWO – nazwy autorów map, planów i  diagramów należy podawać na stronie redakcyjnej, w obrębie podpisów albo w wykazie ilustracji. Nazwy autorów fotografii dokumentacyjnych i rysunków można … Czytaj dalej

Zabłyśnij kreatywnością

Otóż, warto zadać sobie pytanie od czego zależy zakończona powodzeniem obrona naszej pracy magisterskiej? Najważniejszym jej elementem jest temat przewodni. A gdzie szukać weny do jego wymyślenia? Ażeby nasza praca magisterska zagwarantowała nam powodzenie na jej obronie, należy skoncentrować się na jej temacie. A jego wybór jest to niezwykle ważna rzecz. Zwłaszcza musi on być … Czytaj dalej